menu
 
 
Projekt "CEKiN"
Od 1 marca 2011 roku w naszej szkole realizowany jest projekt "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.

Do 2013 roku CEKIN skupi się na zmodernizowaniu oferty edukacyjnej 48 szkół rolniczych w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W tym celu projekt będzie rozwijał kompetencje kluczowe ponad 900 uczniów przy wsparciu prawie 50 nauczycieli.

Kluczowym elementem projektu jest stworzenie podstaw nowego przedmiotu - "Rozwój Obszarów Wiejskich". Celem tego przedmiotu jest rozwijanie kompetencji uczniów w rozumieniu procesów zachodzących na wsi. Przedmiot przyczyni się do lepszego przygotowania absolwentów szkoły do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym społeczności wiejskiej, podniesie ich poziom innowacyjności i przedsiębiorczości. Obejmuje on następujące bloki tematyczne:
 1. Wieś, w której mieszkam.
 2. Organizacje i instytucje w życiu wsi.
 3. Produkty lokalne i regionalne.
 4. Dziedzictwo kulturowe i ład przestrzenny wsi.
 5. Turystyka wiejska.
 6. Wieś a odnawialne źródła energii.
 7. Rolnik - strażnik środowiska i krajobrazu.
 8. Internet na wsi.
 9. Przedsiębiorczość wiejska.
 10. Programy wsparcia społeczności wiejskich.
 11. Podejście LEADER jako metoda rozwoju wsi.
 12. Moja wieś jutra.
W projekcie uczestniczą uczniowie klasy 2BTH, a opiekunem jest niżej podpisany:).

Będziemy tu przedstawiali informacje z niektórych zajęć, spotkań, wycieczek, itp. realizowanych w ramach tego Projektu.


A. Sakowicz

CEKiN - spotkanie z ekspertką, Panią Renatą Matuk - 13.04.2012
"Turystyka wiejska i agroturystyka" - to temat spotkania, jakie miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2012 roku w ramach realizacji projektu "CEKiN"...

więcej >>>...

Kalkulator "śladu węglowego..."
Kalkulator pomoże Ci obliczyć emisje CO2 związane z Twoim codziennym życiem i podpowie Ci jak je ograniczyć. Zapraszamy do zabawy...:)

więcej >>>...

CEKiN - "Odnawialne źródła energii" - 16.12.2011
Realizując dział projektu CEKiN "Odnawialne źródła energii" klasa 2BTH spotkała się z ekspertem zajmującym się tym tematem, panem Arkadiuszem Wiśniowskim z Przemyśla...

więcej >>>...

CEKiN - wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 20.10.2011
W związku z realizacją, w ramach projektu CEKiN, działu "Dziedzictwo kulturowe i ład przestrzenny wsi" klasa 2BTH udała się do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu...

więcej >>>...

CEKiN - "Produkty lokalne i regionalne" - spotkanie z p. D. Jabłonka - Grabowską
"Produkty lokalne i regionalne" - dział projektu CEKiN, w czasie którego zapoznawaliśmy się z zasadami kwalifikowania produktów jako regionalnych, tradycyjnych lub lokalnych...

więcej >>>...

CEKiN - "Instytucje w życiu wsi" - spotkanie z p. Zalewską z ARiMR
W ramach realizacji działu projektu CEKiN - "Organiazcje i instytucje w życiu wsi" spotkaliśmy się z Panią Zalewską z powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

więcej >>>...

CEKiN - "Wieś, w której mieszkam" oraz "Instutucje w życiu wsi"
Na zajęciach z I działu projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN" - "Wieś, w której mieszkam" uczniowie określali na wspólnie sporządzonej mapie położenie miejscowości, w których mieszkają oraz opisywali je...

więcej >>>...