menu
 
 
KONTAKT

Zespół Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie
Stare Lubiejewo
ul. Klonowa 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax 29 7453266
e-mail: zslubiejewo@op.pl


Do pobrania w formacie .doc: podanie do szkoły.DZIEŃ OTWARTY - 9.05.2012 - ZAPRASZAMY!

  Zobacz szkołę z "lotu ptaka"...


Do pobrania:

  Ulotka reklamowa - strona 1 (.jpg)...

  Ulotka reklamowa - strona 2 (.jpg)...

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2012/2013


OFERTA EDUKACYJNA w roku szkolnym 2012/2013


Dla absolwentów gimnazjum:

Technikum (4-letnie) prowadzące kształcenie w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych
NOWOŚĆ!!!
Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (jest to nowy zawód, który powstał z połączenia zawodów: technik żywienia i technik organizacji usług gastronomicznych) uzyskujesz:
 1. zawód technika żywienia i usług gastronomicznych, poszukiwany na rynku pracy, w tym na rynku UE,
 2. możliwość podejmowania pracy w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu itp.,
 3. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych oraz otrzymywania na ten cel pomocy z UE.

technik agrobiznesu
Kończąc technikum w zawodzie technik agrobiznesu uzyskujesz:
 1. zawód technika agrobiznesu poszukiwany na rynku pracy, w tym na rynku UE,
 2. dobre przygotowanie do wykonywania zadań:
  • wytwarzania produktów rolniczych i spożywczych,
  • marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
  • technicznej i finansowej obsługi rolnictwa oraz jego otoczenia,
 3. kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE m.in.:
  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej,
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym,
  • ułatwiających start młodym rolnikom,
 4. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,
 5. możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

technik mechanizacji rolnictwa
Kończąc technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa uzyskujesz:
 1. zawód technika mechanizacji rolnictwa,
 2. bardzo dobrą wiedzę z zakresu budowy i umiejętność obsługi i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych,
 3. kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE m.in.:
  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej,
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym,
  • ułatwiających start młodym rolnikom,
 4. bezpłatne prawo jazdy kategorii B, T oraz uprawnienia do pracy kombajnem,
 5. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,
 6. możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych związanych z rolnictwem i jego technicznym zapleczem.

technik architektury krajobrazu
Kończąc technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskujesz:
 1. zawód technika architektury krajobrazu poszukiwany na rynku pracy, w tym na rynku UE,
 2. dobre przygotowanie do wykonywania zadań:
  • urządzania i pielęgnowania terenów zielonych i zadrzewień,
  • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
 3. kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE m.in.:
  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej,
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym,
  • ułatwiających start młodym rolnikom,
 4. bezpłatne prawo jazdy kategorii T,
 5. przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. możliwość podjęcia pracy w biurach projektowych, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego lub organizacjach związanych z budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) kształcąca w zawodach:

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Program kształcenia teoretycznego i praktycznego podobny do programu z Technikum Mechanizacji Rolnictwa, ale na poziomie szkoły zasadniczej. Przygotowuje do zdawania egzaminu w zawodzie: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Absolwent zdobywa bezpłatne prawo jazdy kat. B i T oraz uzyskuje uprawnienia rolnicze.

kucharz

Program podobny do programu Technikum Żywienia. Przedmioty zawodowe: podstawy przedsiębiorczości, podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej. Przygotowuje do egzaminu w zawodzie kucharz małej gastronomii.

szkoły dla dorosłych (zaoczne - na podbudowie szkoły zasadniczej):


Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodach:

technik żywienia i gospodarstwa domowego


technik mechanizacji rolnictwa


ZASADY PRZYJĘĆ


Do techników będą brane pod uwagę punkty za świadectwo oraz za egzamin gimnazjalny.

Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty w czasie rekrutacji stosuje się system punktowy. Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 punktów, w tym:
100 pkt za egzamin zdawany w trzeciej klasie gimnazjum (z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej),
100 pkt za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

Poza językiem polskim (jest brany w pod uwagę w każdej szkole), w poszczególnych typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

 1. Technikum Mechanizacji Rolnictwa - matematyka, informatyka/technika i język obcy,
 2. Technikum Agrobiznesu - matematyka, biologia i język obcy,
 3. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - biologia, chemia i język obcy,
 4. Technikum Architektury Krajobrazu - biologia, geografia i język obcy,

Za poszczególne oceny można uzyskać następującą liczbę punktów:
- 18 pkt. - stopień celujący,
- 14 pkt. - stopień bardzo dobry,
- 10 pkt. - stopień dobry,
- 6 pkt. - stopień dostateczny,
- 2 pkt. - stopień dopuszczający.

Za osiągnięcia wymienione na świadectwie:
- 14 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za tytuł finalisty (laureata) w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
- 2 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
- 4 pkt. - liczba punktów do uzyskania za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
- 2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym (maksymalnie na szczeblu powiatowym i co najmniej wojewódzkim - 4 pkt.),
- 2 pkt. - liczba punktów za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (m.in. aktywność na rzecz innych ludzi),
- do 6 pkt. za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki.


Do technikum uzupełniajšcego po szkole zasadniczej wystarczy złożyć dokumenty.

Do szkół zasadniczych wystarczy złożyć dokumenty.
TERMINARZ REKRUTACJI

Terminy składania dokumentów:


 • od 14 maja do 25 maja 2012 - składanie podań oraz zaświadczeń lekarskich od lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań dla poszczególnych typów szkół - skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły. Tutaj możesz pobrać wzór podania do szkoły.
 • od 22 czerwca do 26 czerwca 2012 - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły,
 • od 29 czerwca do 2 lipca - kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.
 • do 1 lipca - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 1 do 5 lipca - kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZS CKR w Lubiejewie oraz oryginał świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 9 lipca - ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013,
 • 10 - 12 lipca - rekrutacja uzupełniająca,
 • 27 - 31 sierpnia - przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji, w przypadku braku naboru.


Terminy składania dokumentów do szkół dla dorosłych - techników uzupełniających:


 • od 2 lipca do 24 sierpnia składanie podań oraz świadectw ukończenia szkoły niższego stopnia i zaswiadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie,
 • 30 sierpnia 2012 - ogłoszenie listy przyjętych na semestr pierwszy.
Powrót do początku strony